Sprawozdanie z kongresu - ESGAR 2017

 

Dodatkowe cechy wewnątrzguzowej charakterystyki pomagają w rozpoznaniu

Poszerzenie charakterystyki raka wątrobowokomórkowego o dodatkowe cechy wewnątrzguzowej charakterystyki w obrazowaniu MR z użyciem disodu gadoksetynianu (disodu Gd-EOB-DTPA), poprawia skuteczność diagnostyczną.

Zaawansowany rak wątrobowokomórkowy (HCC) typowo wykazuje najsilniejsze wzmocnienie kontrastowe (ang. wash-in) w fazie tętniczej, szybkie wypłukiwanie kontrastu (ang. wash-out) w fazie żylnej i staje się hipointensywny w fazie opóźnionej. Jednakże te pojedyncze cechy nie zawsze są swoiste dla zaawansowanego HCC. Ogniska hiperintensywne w fazie tętniczej mogą również odpowiadać zmianom łagodnym lub innym typom nowotworu złośliwego, jak na przykład rakowi wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Young Kon Kim z Samsung Medical Center w Seulu, Korea prowadził badania mające na celu ustalenie, czy określone śródnowotworowe znaleziska w obrazowaniu metodą MR ze wzmocnieniem kontrastowym disodem Gd-EOB-DTPA mogą zwiększyć pewność rozpoznania HCC.

Metodologia

Kim i współpracownicy uwzględnili w badaniu retrospektywnym obrazy pochodzące od 699 pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem HCC oraz 74 pacjentów niedotkniętych HCC. Naukowcy oceniali wygląd torebki guza, obecność przegród wewnętrznych oraz ognisk hiperintensywnych w obrazach T2-zależnych, które mogłyby wskazywać raczej na obecność wieloogniskowego krwotoku lub peliozy niż HCC.

Dwóch specjalistów radiologii z doświadczeniem w zakresie obrazowania jamy brzusznej przeanalizowało obrazy pod kątem występowania typowych wzorców wzmocnienia kontrastowego, które następnie sklasyfikowali jako:

  • świadczące o HCC
  • niejednoznaczne
  • wykluczające rozpoznanie HCC

W trakcie powtórnej oceny przeprowadzono analizę wzorców towarzyszących:

  • torebka: silnie wzmacniający się rąbek otaczający zmianę widoczny w fazie wrotno-żylnej lub trzyminutowy okres z lub bez obecności hipointensywnego rąbka na obrazach T1- i T2-zależnych
  • przegroda: struktura wewnątrzguzowa, dzieląca zmianę na więcej niż dwa kompartmenty
  • ogniska hiperintensywne w obrazach T2-zależnych: co najmniej trzy skupione, odrębne, plamiste lub cylindryczne jasne ogniska

Udział wzorców towarzyszących w rozpoznaniu HCC został oceniony przez Kima z

wykorzystaniem metod statystycznych.

Wyniki

Typowy dla guza wątroby wzorzec wzmocnienia kontrastowego w trakcie obrazowania metodą MR z wykorzystaniem disodu Gd-EOB-DTPA  cechował się 80% czułością i niemal 90% swoistością w rozpoznaniu HCC. Uwzględnienie co najmniej dwóch cech towarzyszących zwiększyło całkowitą czułość badania do 90%.

Wniosek

Kim wykazał, że włączenie charakterystyki wewnątrzguzowej do ostatecznej diagnozy podnosi poziom dokładności i swoistości wykrywania zmian innych od HCC, jednocześnie nie wpływając na swoistość wykrywania HCC.

Tytuł prezentacji: Adding intratumoral pathomorphologic ancillary features to conventional enhancement patterns of hepatocellular carcinoma on gadoxetic acid-enhanced MR imaging improves diagnostic performance (Włączenie dodatkowych cech wewnątrzguzowej charakterystyki patomorfologicznej do typowych wzorców wzmocnienia raka wątrobowokomórkowego w obrazowaniu MR ze wzmocnieniem preparatami gadoksytenianu poprawia skuteczność diagnostyczną)
Prelegent: Young Kon Kim, Samsung Medical Center, Seoul, Korea
Data: 2017.06.21
Sesja SS 2.5

 

PP-CTP-PL-0003-1