Sprawozdanie z kongresu - RSNA 2017

 

Niskie dawki przy nadwadze

Obniżenie dawki promieniowania i ilości użytego środka cieniującego u pacjentów z nadwagą, poddawanych badaniu angiografii naczyń wieńcowych metodą TK, staje się możliwe dzięki zastosowaniu protokołu dostosowującego podawanie kontrastu do napięcia lampy rentgenowskiej.

Moritz H. Albrecht z Medical University of South Carolina (MUSC), USA, zauważył, że dotychczas prowadzone badania dotyczące wpływu napięcia lampy rentgenowskiej na ograniczenie dawki promieniowania i podawanego środka cieniującego podczas angiografii tętnic wieńcowych metodą TK, cechowały się brakiem standaryzacji metod badawczych oraz niewystarczającą liczbą zrekrutowanych pacjentów.Jego celem było wykazanie wpływu poziomu napięcia lampy rentgenowskiej u pacjentów z nadwagą za pomocą poprawnego metodologicznie badania.

Metodologia

W przeprowadzonym badaniu retrospektywnym Albrecht uwzględnił 120 pacjentów o średnim BMI równym 29.Wszyscy pacjenci zostali poddani badaniu metodą dwuźródłowej angiografii TK tętnic wieńcowych (ang. coronary CT angiography, CCTA) z zastosowaniem protokołu dostosowującego podawanie kontrastu do potencjału lampy rentgenowskiej. Za standard referencyjny przyjęto inwazyjną angiografię przezcewnikową.

Pacjentów podzielono na dwie kohorty w zależności od zastosowanego napięcia lampy:

  1. ≤100 kVp (n=60, średnia kVp=84,3) 
  2. >100 kVp (n=60, średnia kVp=116,5)

Ilość kontrastu, mieszczącą się w zakresie od 40 do 90 ml, dobrano odpowiednio do wybranego napięcia lampy.

Dwóch radiologów w drodze konsensusu oceniło obrazy pod względem jakości oraz obecności istotnych zwężeń naczyń wieńcowych.

W ocenie ilościowej uwzględniono stosunek kontrastu do szumu (ang. contrast-to-noise ratio, CNR).

Wyniki

Jakość obrazu była porównywalna w obydwu grupach (p=0,38). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w czułości i swoistości obrazowania pomiędzy poszczególnymi naczyniami, segmentami naczyń czy pacjentami (p>0,64). Odnotowane wartości CNR były nieznacznie wyższe (p>0,18) przy ustawieniu niższego potencjału lampy rentgenowskiej.

Wykazano istotną statystycznie redukcję dawki promieniowania oraz środka cieniującego w grupie wykorzystującej niższe napięcie lampy. W porównaniu z protokołem stosującym napięcia >100kV uzyskano blisko 60-proc. obniżenie ilości promieniowania oraz niemal 40-proc. redukcję ilości użytego kontrastu.

Wniosek

Albrecht podsumował, że protokół uzależniający dawkowanie kontrastu od napięcia lampy rentgenowskiej sprawdza się w grupie pacjentów z nadwagą, przy napięciach poniżej 100 kVp. Nie dochodzi przy tym do obniżenia skuteczności diagnostycznej metody, a użycie niższego napięcia lampy ma potencjał redukcji dawki promieniowania i środka kontrastującego.

 

Tytuł prezentacji: Porównanie skuteczności diagnostycznej nisko- oraz wysokonapięciowej angiografii TK tętnic wieńcowych przy zastosowaniu protokołów dostosowujących podanie środka cieniującego (Diagnostic Accuracy Comparison of Low and High Tube Voltage Coronary CT Angiography using Tailored Contrast Medium Injection Protocols).

Prelegent: Moritz H. Albrecht; Medical University of South Carolina (MUSC), USA

Data: 27.11.2017 r.

 

L.PL.MKT.12.2017.5939