KLAUZULA INFORMACYJNA

Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158 (,,Bayer”), zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), informuje Pana/Panią, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bayer,
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb korzystania z Serwisu;
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Bayer [art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO];
  4. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które muszą zostać zaangażowane w zarządzanie usługą lub komunikacją na Pana/Pani rzecz. Starannie dobieramy i stale monitorujemy naszych dostawców usług. Na podstawie odpowiednich umów o przetwarzaniu danych dostawcy usług będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie otrzymanej od nas instrukcji, ściśle przestrzegając przy tym naszych wytycznych;
  5. Pana/Pani dane osobowe mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewniamy wystarczające bezpieczeństwo Pana/Pani danych m.in. poprzez zawieranie szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane;
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez wyłącznie przez okres niezbędny do utrzymania stałych relacji z Panem/Panią. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej  po upływie 2 lat bezczynności Pana/Pani dane osobowe będą automatycznie archiwizowane przez okres 3 lat, a po upływie tego okresu zostaną usunięte;
  7. posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa;
  9. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do Inspektora Danych Osobowych na adres Privacy.Poland@bayer.com lub pisma do siedziby firmy Bayer Sp. z o.o. mieszczącej się pod adresem  Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.
  10. Więcej informacji o naszej Polityce Prywatności może Pan/Pani uzyskać pod adresem: www.bayer.com.pl/pl/polityka-prywatnosci.php