Autorzy: Kunze C i wsp. (biho/ktg)

Źródło: Invest Radiol. 2016;51(1):50-7.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2015 r

Gadobutrol wykazuje dobry profil bezpieczeństwa w populacji pacjentów pediatrycznych.

Prospektywne międzynarodowe badanie dotyczące makrocyklicznego środka kontrastowego gadobutrol u pacjentów w wieku poniżej dwóch lat wykazało biodystrybucję podobną do tej u starszych pacjentów. Potwierdzono bezpieczeństwo, skuteczność i wysoką jakość obrazowania z zastosowaniem gadobutrolu w tej grupie pacjentów.

Dostępne dane wskazują na dobry profil bezpieczeństwa gadobutrolu w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, niemniej jednak pacjenci poniżej 2-go roku życia zasługują na szczególną uwagę. Wchłanianie, dystrybucja i eliminacja środka kontrastowego mogą się różnić w tej grupie pacjentów w stosunku do pacjentów starszych. Mogą oni być również bardziej podatni na możliwość wystąpienia działań niepożądanych.
Grupa badaczy - Christian Kunze i współpracownicy - z Niemiec, USA i Kanady przeprowadzili prospektywne badanie dot. farmakokinetyki i bezpieczeństwa stosowania gadobutrolu u dzieci w wieku poniżej drugiego roku życia, w tym donoszonych noworodków.

Metoda

Międzynarodowe badanie typu open-label zostało przeprowadzone w dziewięciu ośrodkach w Niemczech, USA i Kanadzie.
W badaniu wzięło udział 44 pacjentów w wieku poniżej 2-go roku życia. Dziewięciu z nich było w wieku poniżej drugiego miesiąca życia. Wszyscy pacjenci mieli prawidłową czynność nerek, wyrażoną w postaci szacunkowego współczynnika filtracji kłębuszkowej - eGFR.

Gadobutrol podawano dożylnie w standardowej dawce 0,1 ml / kg masy ciała z prędkością przepływu od 0,5 do 1,0 ml/s.
Przed badaniem z zastosowaniem skanera MR o mocy pola 1,5 T niemowlęta i małe dzieci były poddawane sedacji lub znieczuleniu. Badaniom poddano różne obszary i narządy.

Próbki krwi do celów badania farmakokinetycznego pobierano w trzech różnych punktach czasowych po podaniu środka kontrastowego (15-60 min., 2-4 godz., 6-8 godz.). 

Raportowano następujące dane farmakokinetyczne:

  • Obszar pod krzywą stężenia w osoczu AUC0-t od podania do ośmiu godzin [μmol • h / l]
  • Całkowity klirens z osocza, CL [l / h na kg masy ciała]
  • Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym, Vss, [l / kg]
  • Okres półtrwania w fazie eliminacji, t1 / 2 [h]
  • Stężenie w osoczu po 20 i 30 min. od wstrzyknięcia na podstawie symulacji opartej na sprawdzonym modelu farmakokinetycznym [µmol / l]

Certyfikowani radiolodzy pediatryczni oceniali jakość obrazowania i poziom pewności diagnostycznej w cztero- lub pięciostopniowej skali. Wszystkie zdarzenia niepożądane zgłoszono do oceny bezpieczeństwa. Młodych pacjentów obserwowano do ośmiu dni po badaniu MR.

Wyniki

Farmakokinetyka (PK): Do analizy PK kwalifikowało się 43 pacjentów.

  • Wartość AUC wykazała jednorodny spadek stężenia gadobutrolu w osoczu w ciągu ośmiu godzin. Pacjenci w wieku poniżej 2-go miesiąca życia mieli nieco wyższe stężenie, choć nie było statystycznie istotnej wartości AUC. U wszystkich pacjentów stężenie środka kontrastowego po ośmiu godzinach wynosiło poniżej 10 µmol / l.
  • Całkowity klirens z osocza zależał od wieku i masy ciała, przy medianie 0,128 l / h na kg masy ciała.
  • Mediana objętości dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosiła 0,277 l / kg. 
  • Mediana okresu półtrwania w fazie eliminacji wynosiła 1,68 godziny. 
  • Symulowane stężenie w osoczu po 20 i 30 min. od wstrzyknięcia wynosiło 339 µmol / L (C20) i 292 µmol / L (C30).

Jakość obrazu: Ogólna jakość wzmocnienia kontrastowego została oceniona jako „dobra” lub „doskonała” w 93,2% wszystkich przypadków.
W badaniach metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym poziom pewności diagnostycznej został oceniony jako „bardzo wysoki” w 97,7% wszystkich przypadków. 
Tylko 54,6% obrazów bez wzmocnienia zostało ocenionych na tym samym poziomie pewności diagnostycznej.

Bezpieczeństwo: Łagodne zdarzenia niepożądane wystąpiły u 18 z 44 pacjentów. Obejmowały kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, nieżyt nosa i wymioty. Troje pacjentów pediatrycznych doświadczyło wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych, jednak były one związane z podstawowymi chorobami dzieci i nie były spowodowane przez środek kontrastowy.

Wniosek

Prospektywne badanie dotyczące farmakokinetyki i bezpieczeństwa stosowania gadobutrolu u dzieci w wieku poniżej drugiego roku życia wykazało biodystrybucję preparatu podobną do tej u starszych pacjentów oraz dobry profil jego bezpieczeństwa. W związku z powyższym autorzy zalecają stosowanie gadobutrolu w standardowej dawce u dzieci w wieku od zera do drugiego roku życia.

Autorzy:  Kunze C i wsp. (biho / ktg), Farmakokinetyka i bezpieczeństwo stosowania makrocyklicznego gadobutrolu u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia, w tym donoszonych noworodków w porównaniu ze starszymi populacjami. Źródło: Invest Radiol. 2016; 51 (1): 50-7. Ostatnia aktualizacja: 29 września 2015 r