Author: Chen J, Chen C, Xia C, Huang Z, Zuo P, Stemmer A, Song B. (anho/ktg)

Source: Abdom Radiol (NY). 2018;43(6):1393-403.

Last Updated: January 15, 2018

Walidacja metody DCE-MR w rozpoznawaniu nowotworów wątroby

Parametry perfuzji badań dynamicznych badań metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem z zastosowaniem środka kontrastowego Primovist® korelują ze stanem proliferacji i unaczynienia raków wątrobowokomórkowych.

Wartości wzmocnienia kontrastowego w TK i właściwości histologiczne guza, takie jak ekspresja białka Ki67 lub gęstość mikronaczyniowa (MVD), służą jako czynniki prognostyczne przeżycia pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC). Badania dynamiczne metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym (DCE-MRI) mogą dodatkowo służyć jako nieinwazyjna metoda diagnostyczna do charakteryzacji HCC. Jednak korelacja parametrów perfuzji pochodzących z DCE-MRI z oceną histologiczną nie jest dobrze zbadana.

W badaniu prospektywnym autorstwa Jie Chen i wsp. z Sichuan University, Chiny, badacze potwierdzili przydatność badań dynamicznych metodą rezonansu magnetycznego ze swobodnym oddychaniem i z zastosowaniem środka kontrastowego Primovist® u pacjentów z HCC w korelacji z wynikami TK oraz oceną histologiczną.

Chen i wsp. zbadali zmiany u 34 pacjentów z histologicznie potwierdzonym HCC. U pacjentów ze zmianami wieloogniskowymi badacze oceniali tylko największą zmianę. U wszystkich pacjentów wykonano rezonans magnetyczny ze swobodnym oddychaniem z zastosowaniem Primovistu. U 29 pacjentów wykonano dodatkowo przedoperacyjne trójfazowe dynamiczne badania TK.

Dwóch zaślepionych radiologów dokonało przeglądu obrazów MR pacjentów i określiło ilościowe parametry perfuzji. Radiolodzy przeanalizowali również obrazy TK i określili wzmocnienie guza podczas fazy bez wzmocnienia, tętniczej i wrotnej. Patolog dodatkowo ocenił stopnień złośliwości guza zgodnie z klasyfikacją Edmondsona-Steinera oraz poziom ekspresji Ki-67 i MVD.

Chen i wsp. ocenili skuteczność diagnostyczną dynamicznych badań MR z zastosowaniem Primovistu, porównując je z wynikami histopatologicznymi. Następnie przeprowadzili analizę statystyczną w celu skorelowania wartości uzyskanych z badań MR i TK.

Wniosek

Wyniki ilościowych dynamicznych badań perfuzyjnych MR wątroby z zastosowaniem Primovistu korelują z parametrami uzyskanymi w TK i wynikami histopatologicznymi. Chen i wsp. sugerują zastosowanie dynamicznych perfuzyjnych badań MR wątroby z zastosowaniem Primovistu jako alternatywę dla badań TK w połączeniu z histologią do oceny HCC. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby potwierdzić uzyskane wyniki i ocenić zmienność wewnątrzosobniczą parametrów metody DCE-MRI.