Wyniki badania AMACING

W aktualnych Wytycznych ESUR 10.0 wprowadzono ważną aktualizację dot. nawodnienia dotyczącą zapobiegania ostremu pokontrastowemu uszkodzeniu nerek (PC-AKI),1 mającą ogromny wpływ na przepływ pracy w ośrodkach i powiązane z nim koszty.2

Nowe Wytyczne ESUR v.10 zalecają profilaktyczne nawodnienie dożylne dla mniejszej grupy pacjentów w porównaniu do zaleceń zawartych w poprzedniej wersji Rekomendacji.1

Obecnie, w oparciu o wyniki badania AMACING, Wytyczne ESUR 10.0 sugerują, że pominięcie profilaktycznego nawadniania dożylnego nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów, również w przypadku pacjentów w stadium 3 PChN (eGFR 30-59 ml/min/1,73m2).1, 3

W poprzednich Wytycznych ESUR 9.0 uznawano, że stadia 3-5 przewlekłej choroby nerek (PChN 3-5) są związane z wysokim ryzykiem wystąpienia PC-AKI.3 Osoby ze stadium 3 PChN stanowią dotychczas największą grupę wśród wszystkich pacjentów z upośledzeniem czynności nerek.4

Aktualizacja Wytycznych ESUR była poparta wynikami badania AMACING z udziałem 660 pacjentów, przeprowadzonego z zastosowaniem niskoosmolalnego niejonowego monomerycznego środka kontrastowego firmy Bayer i opublikowanego w czasopiśmie The Lancet (2017):2

 • Badanie AMACING miało na celu zbadanie skuteczności klinicznej i uzasadnienia zastosowania nawodnienia dożylnego w profilaktyce ostrego pokontrastowego uszkodzenia nerek u pacjentów z grup wysokiego ryzyka według obowiązujących Wytycznych ESUR.
 • Zdaniem badaczy, w przypadku określonych grup pacjentów, profilaktyczne nawodnienie może się wiązać z pewnym ryzykiem, począwszy od łagodnych powikłać do tych o charakterze ciężkim, takie jak zapalenie żył czy obrzęk płuc. Dodatkowo, zastosowanie nawodnienia dożylnego wiąże się ze znaczącymi kosztami dla ośrodków, związanymi z koniecznością wcześniejszej hospitalizacji pacjentów.
 • Badanie AMACING zostało przeprowadzone z zastosowaniem minimalnie niezbędnej dawki niskoosmolalnego niejonowego monomerycznego środka kontrastowego firmy Bayer ogrzanego przed podaniem.

Wyniki2

 • Wystąpienie CIN zaobserwowano u jednakowej liczby pacjentów zarówno z grupy, która otrzymała nawodnienie jak i w tej grupie, która nie była nawadniana (odpowiednio 2,6% vs 2.7%): spójność tych wyników została potwierdzona odpowiednio dla pacjentów z i bez diabetis mellitus, pacjentów z eGFR poniżej i powyżej 45 ml/min/ 1.73 m² oraz przy podaniu donaczyniowym i dotętniczym.
 • Według badaczy otrzymane wyniki wskazują na niski odsetek wystąpienia CIN.
 • Brak nawodnienia wiązał się z minimalizacją kosztów.
 • U 5,5% badanej populacji wystąpiły działania niepożądane związane z zastosowaniem profilaktycznego nawodnienia.
 • Badacze wnioskują, iż ustandaryzowane, bezpieczne i skuteczne stosowanie jodowego środka kontrastowego jest możliwe we wszystkich rodzajach badań, również u pacjentów z grup wysokiego ryzyka.

Wniosek z badania2

Badanie AMACING wykazało, iż brak profilaktyki w postaci nawodnienia jest równoważny w stosunku do profilaktycznego dożylnego nawodnienia w zapobieganiu ostrej pokontrastowej nefropatii, jak również pozwala na zmniejszenie kosztów. Dodatkowo zauważono, że nawodnienie samo w sobie w niektórych przypadkach prowadzi do komplikacji.

To jest znaczący problem biorąc pod uwagę 6–12 milionów pacjentów z grup wysokiego ryzyka poddawanych badaniom metodą tomografii komputerowej z zastosowaniem środka kontrastowego co roku na całym świecie, dla których Wytyczne proponowały profilaktyczne nawodnienie.

W oparciu o wyniki badania AMACING i mając na uwadze optymalizację podawania środków kontrastowych, powinno zostać rozważone wstrzymanie zastosowania profilaktyki w postaci nawodnienia u pacjentów z grup wysokiego ryzyka z eGFR wyższym niż 29 ml/min/ 1.73 m² bez szkody dla bezpieczeństwa pacjentów.

 

 1. Wytyczne ESUR v. 10.0
 2. Estelle C Nijssen, Roger J Rennenberg, Patty J Nelemans, Brigitte A Essers, Marga M Janssen, Marja A Vermeeren, Vincent van Ommen, Joachim E Wildberger, Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced nephropathy (AMACING): a prospective, randomised, phase 3, controlled, open-label, non-inferiority trial, Lancet 2017; 389: 1312–22
 3. Wytyczne ESUR v.9.0
 4. Hill, Nathan R et al. “Global Prevalence of Chronic Kidney Disease - A Systematic Review and Meta-Analysis” PloS one vol. 11, 7 e0158765. 6 Jul. 2016, doi:10.1371/journal.pone.0158765